Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Idézetek

2011.11.03
 ANGOL IDÉZETEK!
From the moment that I looked in your eyes I saw the boy I've loved all my life ...
~ Abban a pillanatban, mikor a szemedbe néztem, megláttam azt a fiút akit egész életemben szeretni fogok ...
He is more than a man, and this is more than a love
~
Ő több, mint egy fiú, és ez több, mint szerelem <3
Love is like a butterfly: if you hold it too tight, it'll crush, or hold it too loose,it'll fly.
~ A szerelem olyan mint a pillangó: ha túl er
ősen szorítod, összenyomod/összetöröd, ha túl lazán fogod, elrepül ...
Whenever you are lonely, remember this truth: someone, somewhere is thinking of you ...
~ Bármikor, mikor magányos vagy, gondolj arra: valaki, valahol rád gondol (ez sokkal szebb angolul sztem)
Because of you I find it hard to trust not only me, but everyone around me ...
~ Miattad nehéz megbíznom nemcsak magamban, hanem minden emberben magam körül ...
You said the heaven ablaze in my eyes, and look at me: I wear a halo ... 
~ Azt mondtad, a mennyország tükröz
ődik a szemeimben, és nézz rám: glóriát is viselek ... :P
I'm too weird to live but too much rare to die 
~ Túl furcsa vagyok, hogy éljek, de túl kiváló vagyok a halálhoz :P
The only reason anyone would ever hate you is because they want to be just like you!
~ Az egyetlen ok, amiért valaki gy
űlölhet, az az, hogy olyan akar lenni mint te!
I dont suffer from insanity ... I enjoy every moment of it ;)
~ Nem szenvedek elmebajban ... én élvezem minden pillanatát!
They laugh at me because I'm different. But I laugh at them because they're all the same!
~Nevetnek rajtam, mert más vagyok, mint
ők ... de én is nevetek rajtuk mert ők mind egyformák!
The real reason I'm over you is because now I see who you really are ...
~Az igazi ok az, hogy azért vagytok túl rajtad, mert most látom csak hogy ki is vagy valójában ...
The living are just the dead on holiday.
Az él
ők csupán vakációzó halottak.
The greatest you'll ever learn is just to love, and be loved in return.
~A legnagyszer
űbb dolog, amit valaha megtapasztalhatsz: szeretni és viszont szeretve lenni.
Sometimes when I say "oh, I'm fine", I want someone to look into my eyes and say: "tell the truth!"
~Néha, mikor azt mondom "jól vagyok", azt akarom hogy valaki nézzen a szemembe és mondja azt: "mondd az igazat" ...
Sometimes the heart sees what is invisible to the eye ...
Néha a szív meglátja azt is, ami a szemnek láthatatlan ...
Make new friends, but keep the old. New are silver, and the old are gold.
~ Szerezz új barátokat, de tartsd meg a régieket! Az újak ezüstöt, a régiek aranyat érnek. :)

I hope you know: you've lost my trust!
Remélem tudod: elveszítetted a bizalmam...

Try not to become a man of success but rather to become a man of value.
Ne sikeres ember próbálj lenni, inkább értékes...

Don't look back. Something might be gaining on you.
Ne nézz hátra! Lehet, hogy éppen utolérnek.

I've got tooth marks on my heart
Harapásnyomok vannak a szívemen.

Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former.
~ Csak két dolog végtelen, a világegyetem és az emberi butaság, de az els
őben nem vagyok biztos :) (Albert Einstein)

God will not look you over for medals, degrees or diplomas, but scars.
~ Isten nem a kitüntetéseidet, az okleveleidet és a diplomáidat, hanem a sebeidet fogja nézni.

We grow old by moments and not by years.
A pillanatok öregítenek, nem az évek.

I accept chaos but I'm not sure whether it accepts me.
Elfogadom a káoszt, de nem tudom, a káosz elfogad-e engem.

I try to find a reason for goodbye...
Megpróbálom megtalálni az okot a búcsúzásra...

The situation is hopeless but not serious.
A helyzet reménytelen, de nem súlyos!
That's what happens when innocent friends turn serious lovers...
~ Ez történik amikor ártatlan barátokból komoly szerelmesek válnak :)

You call me a bitch because I speak what's on my mind?
Leribancozol mert kimondom amit gondolok?

Dream as if you will live for ever, live as you will die today.
Álmodj mintha örökké élnél,élj úgy mintha ma meghalnál. 

Some people think I'm quiet. It's either that they don't know me well or cuz I don't waste my breath on people that annoy me. -Gerard Way-
~ Néhány ember úgy gondolja, hogy csendes vagyok.Az egyik ok hogy nem ismernek eléggé vagy mert nem vesztegetem a a lélegzetem azokra akik idegesítenek! 

Always look at the bright side of life!
Mindig az élet napos oldalát nézd! 

If people aren't nice to you, they're jealous!
Az emberek akik nem kedvesek hozzád, csak féltékenyek rád :)

Love's the funeral of hearts,and an ode for cruelty, when angels cry blood on flowers of evil in bloom... /HIM/
~ A szerelem a szívek temetése, és egy óda a kegyetlenséghez, mikor az angyalok vért könnyeznek és a gonosz virágai nyílnak...(angolul szebb.....)

You can travel the world but you can't run away from the person you are in your heart...! /Tiesto/
~ Körbeutazhatod a Földet, de nem tudsz elfutni attól, aki (legbelül) a szívedben vagy...

I can resist everything, except for temptation! 
Próbáltam ellenállni mindennek, kivéve a kísértésnek!

Closed minds always seem to be conected to open mouths !
Zárt agyak úgy t
űnik mindig nagy szájjal párosulnak. 

My cold heart is a place where true love cannot bloom....
A jéghideg szívem az a hely, ahol igaz szerelem sohasem virágzik...

2 words guys hate.Don't & Stop.Unless you put them together.
~ 2 szó van amit a srácok utálnak.A Ne és a Hagyd abba.Kivéve ha összerakod
őket. ;) 

I have a pen, you have a phone number...think of the possibilities!
~ Nekem van 1 tollam, neked 1 telefonszámod...gondolj a lehet
őségekre =) 

Don't love me for fun, love me for a reason...let the reason be love...
~ Ne szórakozásból szeress, szeress egy okból...az ok legyen a szerelem!

True Love is like ghosts: Everyone talks about,but very few have seen! 
~ Az igaz szerelem olyan mint a szellemek: mindenkli beszél róla de nagyon kevesen látták már :P
Nobody will loves you more than I do.
~ Senki nem fog jobban szeretni nálam….
I play the same song over and over because it reminds me on you!
~ Újra és újra ugyanazt a számot játszom le mert rád emlékeztet!
 
 
The more I study - the more I know.
The more I know - the more I forget.
The more I forget - the less I know
So.. why study ? :D
~ Ha többet tanulok - többet tudok.
Ha többet tudok - többet felejtek!
De ha többet felejtek - kevesebbet tudok..
szóval mi értelme van tanulni? XDD

Was that an earthquake or did I just rock the world ? :D
~ Ez egy földrengés volt vagy csak én rengettem meg a világot?

In your whole life the only thing that will stick by you is your shadow
~ Egész életedben egy dolog lesz, ami mindig kitart melletted: az árnyékod..

So go ahead and get gone, 
Call up that chick and see if she's home
Ops, I bet you thought that I didn't know 
What did you think I was putting you out for ? (Beyoncé - Irreplaceable)
~ Gyerünk, tűnj el innen
Hívd fel azt a csajt és nézd meg otthon van-e
Hopsz, fogadok, azt hitted hogy nem tudtam róla
Mégis mit képzelsz, miért dobtalak? 

If he was stupid enough to walk away, then be smart enough to not to care ;)
~ Ha ő elég hülye volt ahhoz hogy elsétáljon, te legyél elég okos ahhoz, hogy ez ne érdekeljen

Shoot for the moon! Even if you miss, you will lend amongst the stars :)
~ Célozd meg a Holdat - még ha el is hibázod, a csillagok között landolsz :P

When the rain is pouring down, and my heart is hurting
You will always be around - this I know for certain (Alicia Keys)
~ Mikor zuhog az eső, és a szívem sebzett
Te mindig itt leszel mellettem - ezt biztosan tudom ^^

We were given 2 hands to hold. 2 legs to walk. 2 eyes to see & 2 ears to listen. But why only 1 heart? Because the other 1 was given to someone else - we just have to find it :)
~ Két kéz adatott nekünk hogy szorítsunk. Két láb hogy járjunk. Két szem hogy lássunk és két fül hogy halljunk. De miért csak egy szív? Azért, mert a másikat egy másik embernek adták - nekünk csak meg kell találnunk ezt a másik embert :)

With every kiss & every hug you make me fall in love :) (Chris Brown)
~ Minden egyes csókkal és öleléssel egyre inkább szerelmesebb leszek

They say nothing lasts forever. Dreams change. Trends come and go. But friendship never goes out of style! (Sex & the City)
~ Azt mondják semmi sem tart örökké. Az álmok változnak. Trendek jönnek és mennek. De a barátság sohasem megy ki a divatból! 

I would rather waste my life pretending than have to forget you for 1 whole minute (Paramore) 
~ Inkább elvesztegetném az életemet színleléssel mint hogy el kelljen felednem téged egy teljes percre

I am feminist but hey! it's not that I hate men.
I think men are great! (I just think women are better. ;)
~ Feminista vagyok, de héé: nem arról van szó hogy utálom a férfiakat.
Szerintem a pasik nagyszerűek! (csak azt gondolom, hogy a nők még jobbak ;)

People always say: when one door closes, an other one opens.
~ Az emberek mindig azt mondják, mikor egy ajtó bezárul, egy másik ajtó kitárul

Once in your life, you will find someone, who will bring you up when you're feelin' down...:)
~ Egyszer majd az életedben találni fogsz valakit aki felemel, mikor nagyon magad alatt vagy

If you could change just 1 thing about your life - would you ? And if you did, would that change make your life better or worse ? 
~ Ha megváltoztathatnál egyetlen egy dolgot az életeben, megtennéd ? És ha igen, ez a változás jobbá tenné az életedet, vagy rosszabbá ? 

Hey, it's been a long, cold, lonely winter, but here comes the sun & you haven't to wait too long til the summer holiday ;)
~ Hosszú, hideg, magányos tél volt, de itt jön a nap és már nem kell sokáig várnod a nyári szünetre!

Baby, you don't need a costume and super powers to be my hero :)
~ Nincs szükséged jelmezre és szuper erőkre ahhoz hogy az én hősöm legyél ^^
 

 

 

 

 
 

♥ Szerelmes versek..Idézetek..♥

 

 Csak a tied..
Ma úgy néztél rám, mint sápadt hold sötét éjjelen. 
Ma úgy érintett karod, hogy fáztam, reszketett szívem. 
Kis szádat nyisd szóra, hogy bánatod értsem én. 
Kis tested ne remegjen, mint fán a deret ért, megsárgult levél.
Kés szívemnek minden perc, oly lassú ólom teher. 
Szólj már, törd át a csendet, a meghaló idő felel. 
Hol a tűz? A pergő dallam? Melytől égve éltünk. 
Hol a boldog perc, mitől annyi mindent reméltünk?
Ma féltőn nézlek, keresem az utat, vissza hozzád. 
Ma végre látlak téged, érzem a csend döntő súlyát. 
Úgy ölellek, és te úgy ölelj, mint est a csillagot. 
Te az enyém, én pedig, csak a tied vagyok!
 
ღKét csillag ragyog az égen, Egyek ők már nagyon régen, Szeretlek,suttogják váltig,Egyik te vagy, én a másik.

ღKinézek az ablakon, s látom a Holdat ragyogni. Érzek egy könnycseppet arcomon lefolyni. Ha megkérdeznéd mi bajom, csak annyit mondanék: Hiányzol Nagyon!

ღHa én írnám a sorsod könyvét, szíved, lelked, vágyát, életed örömét, olyan széppé írnám, mint egy tündérálom, a legboldogabb Te lennél a világon.


ღFéltelek! Ha tehetném, vigyáznám minden léptedet. Vigyáznék rád, mint egy angyal, hiszen te vagy, aki akkor is hiányzik, mikor ébred a hajnal.


ღHa homokba írom a neved, elfújja a szél. De ha kősziklába vájom, ott örökre megtalálom! Ha egyszer leírom a nevet, a szót, akkor a szó ˝SZERETLEK˝ a név pedig a Te neved!


ღReggel első gondolatom Te vagy, este utolsó gondolatom Te vagy, álmomban benne vagy...örökre velem vagy.


ღFehér galamb szeretnék lenni, egy áldott percben hozzád repülni, mosolyát látni gyönyörű szemednek, s füledbe súgni, mennyire szeretlek!


ღSzeretnék szeretni, szerelmet szerezni, szerelmes szívemet szívedhez szegezni, szólj hát szívemnek szerelme, szabad-e szeretni?


ღSzerelem az életem lényege! Nem kell más földi öröm vagy kincs! Nekem csak a Te szerelmed kell!


ღTe vagy a Nap, te vagy a Hold, te vagy a föld, te vagy az ég, te vagy nekem a mindenség!


ღNézz ki az ablakon, felhőtlen az ég. A vágyaim szállnak feléd. Arra gondolok, most milyen jó lenne Veled, és vajon most hiányzom-e Neked?


ღSosem tudtam eddig, milyen szép az élet, mióta ismerlek, azóta élek! Szívem lágyan összedobban, szeretlek téged napról-napra jobban!


ღOlyan vagy nekem, mint egy jó könyv, aminek még csak a borítóját láttam, de szeretném elolvasni, szeretnék a lapjaiba mélyedni, és hinni: jó lesz.


ღTiamo  tanto, tanto e perto, mio selavi! Szeresd azokat kik téged szeretnek, szeress engem, hisz én is szeretlek!


ღHa látnád a szemem csillogását, ha hallanád a szívem dobbanását, tudnád mit érzek irántad, éreznéd, hogy mennyire imádlak.ღ


ღHa a szerelemtől forró szívemből küldhetnék most egy darabot, olyan melegség öntené el a szobád, hogy takaró sem kellene!


ღFáradt vagyok, de nincs ki elringasson, álmos vagyok, de nincs ki megnyugtasson, kell valaki a szívemnek, elmondom csak neked: HIÁNYZOL
 
 
Messze innen élt egy mackó,
Édes, kicsi,álmot hozzó.
Nem várt mást csak az estét,
S, hogy minden hova beköszönjék.
Ablakokban fel-fel mászva,
Bebujik majd az ágyba.
S csókot adva elaltat szépen,
Álmodunk már épp idejében.
Megnyugszik a heves szívem,
Dolgom nekem mára nincsen.
Álmodok én rendesen,
Míg be nem köszönt reggelem.
Addig mackónk meg nem állva,
Csókot intve minden szájra.
Altatja a népek nagyját,
Kicsi gyermek drága anyját.
S álmodik az egész világ,
Szunyad a réten a sok virág.
Csendben van az egész utca,
A szél sem hágja nem is dulja.
Mackó társunk ágyba fekszik,
Alszik ő is amíg tetszik.
Hosszú a vers és sok a ríme,
Itt a vége fuss el véle.

Elképzeltem egy világot,
Hol együtt szedünk virágot...
Szerelmünk örökké lángol,
S nem leszünk soha egymástól távol.
Álom volt ez, csak szép álom,
Arcodat még magam előtt látom.
Ahogy nevettél, ahogy mosolyogtál,
Két szemeddel elvarázsoltál.
De felébredek álomból,
Ez a való világ hol rút szomorúság honol.
Könnyek folynak végig arcomon,
Hideg fut végig a hátamon.
Fáj, hogy itt hagytál,
S más karja zár.
Talán sose fogom elfogadni,
Szeretném ezt megbosszúlni.
De nem tehetem,
Ahozz túlságosan szeretem.
Inkább sírok egész éjjel,
S közben kezem vágom széljel.
Hideg testem vérben úszva a padlón hever,
S talán megérted, hogy aki szeret az soha nem feled el!

Elvesztettem mindenem,
Amit s akit eddig szerettem,
Fáj és kínoz a gondolat,
Szívemben nagy űr maradt.
Én nem így akartam,
Szemem már letakartam.
Sötét fátyol lepi testem,
Nem találtam amit eddig kerestem.
Nem is fogom már ez után,
Magam elé bámulok bután.
Egy sötét dobozba teszik testem,
E földre kárhozott a lelkem.
Itt véget ért az életem.
S csak most tudom mennyire értékeltem.  
 

Holnap, ha majd ébredek,
te ölelj át kedvesen,
súgj fülembe ezer csodát,
fogd erősen két kezem,
vigyél el a világodba,
mely lakattal zárt még előttem,
vagy pusztíts el a titkaiddal,
s úgy táplálkozz majd belőlem.. 

Annyi minden jár most a fejemben,félelem van a szívemben.
Mostmár tudom mit éreztél akkor,lelkem vérzik attol a gondolattol.
Nem akarok hinni a félelemnek,hisz tudom már változtál és már a multé hogy régen bántottál.
Bízok benned,mert ugye más vagy?Ugye nincs már az-az éned ami bánthat?
Nem akarok több sebet a szívemre,hisz már van rajta elég egy életre!
Vigyázz rá nagyon hisz már a tiéd.Gyógyisd be kérlek minden sebét.
Hisz tudod erre csak Te vagy képes,mert minden élet csak veled teljes.
Mert születhetek akár még 100-szor is újra,és lehetek bármilyen bőrbe bújva
Az én szívem csak veled lehet igazán boldog újra!
Mert mikor igazán boldog a szív akkor lát csak igazán talán.
Akkor lát meg az életben minden egyes rejtett kis csodát.
És ilyenkor a szürke is színesnek látszik az egyhangú is gyönyörűvé válik.
Hisz fenn az égen s lenn a földön minden lélek csak egyre vár,
hogy láthassa ezt az aprócska kis csodát.
Hisz tudom ezen a világon csak csupa magány az élet ha a szív nem találja meg az igazi szerelmet.
Nem akarom hogy a múlt övő legyen.Az a sok könny nem kell nekem.
Álmodni szeretnék még,amíg csak lehet.Felébredni ebből talán sosem merek.
Hisz rég álmodtam már ilyen szépet.Veled igazán boldog az élet!
Mert nincs hiába hogy lemegy a nap és beragyogják az eget a csillagok
S majd újra felkel csak hogy megint érezzem az illatod.
Senkire se cserélném szívedet,még akkor sem ha nekem adnák a legdrágább kincseket.
Mert hosszú évek mulva mikor már remeg a kezünk és egyre fáradtabb az élettől szemünk,én akkor is szeretnék lelkedre vigyázni hogy ha itt lesz az idő,
fájdalom nélkül tudjon az égbe szállni.
Hisz ez az igazi szerelem. Angyalként vigyázni hogy ne essen seb a szíveden.
És ha már a szívem az utolsókat veri,akkor is boldogsággal lesz teli.
Boldog lesz hisz teljesült minden vágya,
Mert a Te karod ölelt át ,egy életen át biztonságban.
És ha már tényleg lesz szárnyam,
Azzal is téged óvlak majd a menyországban!

Ha most meg kérdeznék tőlem mit jentessz nekem,én felemelt fejjel azt mondanám: Semmit-semmit....................csak az egész ÉLETEMET!!!!!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Titkold el szíved szenvedését, ne halld a sors gúnyos nevetését. Sírni lehet de nem érdemes. Szíved bárhogy fáj, nevess! Csak gondolj rám és SZERESS!!!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Holdvilágos éjszakán tárd ki az ablakod, Keress az égen egy szerencse csillagot!
S, ha meg találtad mondj el egy imát, Mert akire akkor gondoltál az csak TÉGED IMÁD!!!!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Te a világnak, csak valaki vagy.
De valakinek mindennél fontosabb vagy!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"A szerelem szenvedély, megszállottság mely nélkül nem lehet élni."
"Ha valaki nem úgy szeret, mint te megálmodtad, az még nem
jelenti, hogy nem szeret téged minden szeretetével."
"Az élet egy angolkeringő, melyet eltáncolhatsz a sírig,
s életed csak attól függ, kivel táncolod végig."
"Ha te nem volnál, érzéseim csak a régmúlt érzések árnyképei volnának!"
"Szerelmem oly mély és beláthatatlan akár a tenger,
Adhatok belõle, nekem csak annál több lesz, egyre több."
" Ha a válasz a szerelem, megfogalmaznád újra a kérdést? "
„Ha szereted, viszontszeret,
Ha mosolyogsz, ő is ám,
Ha bánat ér, megosztozik
Szegény szíved bánatán!"
"....Mikor úgy érzed semminek nincs értelme,
akkor jussanak e szavak eszedbe,
mit jelent egy szó,egy meleg ölelés?
nem tudhatja más csak ki érzi a létét.
Érzések közt élünk,igy fontos a vágy,
értsd meg végre kérlek,hogy szükségem van Rád.....
Testünket átkarolja a meleg szeretet,
forróságot lehel a kihűlt szívekbe.
Halk szavak közt lágyan suttogom el neked,
mit jelent,hogy élsz milyen fontos ez nekem...... "
"Mindig tud adni, akinek a szíve szeretettel van tele.
A szeretethez nem kell teli erszény..."
"Ahhoz, hogy egy nő ragyogjon, olyan férfi kell, aki ragyogtatja őt."
" A jó kapcsolatnak rendje van, mint a táncnak, és ugyanúgy szabályok irányítják;
A partnerek nem kapaszkodhatnak össze túlságosan, mert akkor nem tudnak vidáman és szabadon egyedül haladni.
A túl erõs érintéstõl megdermed a mozgás, oda a végtelenül kibontakozó szépség;
A táncosok tudják, hogy táársak a ritmusban, a mozgásban, közösen alkotják a mintát,
és észrevétlenül blõle táplálkoznak."
 
Egyedül

Sokan álltak mellettem, mikor magamra hagyott,
Mégis egyes egyedül vívtam meg a harcot.
Egyedül sírtam minden éjszakán,
Egyedül kértem az Urat ne hagyjon sóvárogni a múlt után.

Egyedül álltam az es
őben, könnyekbe burkolózva,
Egyedül sétáltam villámok közt állarc mögé bújva.
Egyedül néztem a csillagokat szebb életre várva,
Egyedül ültem egy sziklán magamba roskadva.

Egyedül kiáltottam az úrnak: Miért hagyott magamra?!
Egyedül mentem a fájdalmas úton válasz után sóvárogva.
Egyedül jöttem rá, kinek fontos vagyok sosem hagy magamra,
Most mégis egyedül ülök a szobámban, ezt a verset írva.
 
 
Már nem...
 
Már nem sírok, de a szívem vérzik belül,
Már mosolygok, de a szememben szomorúság ül.
Már hazudok is, hogy ne álljak az útba,
Már hazudok, hogy a szívem ne törhesd meg újra.

Már döntöttem, én nem állok közétek,
Már döntöttem, s most végleg elmegyek.
Már csak egy szót mondok, egy apró üzenet:
Volt egy lány ki téged mindennél jobban szeretett"
 
Feledés

Száguld majd az élet, repülnek az évek,
Egy könyv el
őtt megállva,
Gondolatba révedsz.
Polcon porosodó, rég múlt id
ő ajándéka,
Kit
ől is kaphattad?
De er
őd már nincs,
Hogy felidézd a múltat.
Feledve leszek, tudom én,
Mikor kilépek az ajtón.
Csak szívem hagyom itt,
Miként partra vetett hal,
Hogy haldokoljon.
 
 Szomorú szerelmes történet..
Volt egy lány ki szeretett egy fiú
ebb
ől a szerelemből nem volt kiút
a lány egy ideig nagyon szerette
majd ki id
őre, elfelejtette
a lánynak volt új szerelme
de, a fiút nem feledte,
Elmúlt a szerelem
s a lányban meger
ősödött a régi érzelem,
Találkoztak hétvégente
a fiú nem tudta hogy
ő a lány szerelme
Hogy a fiúnak tetszett a lány az már csak talány.
Többen mondták, hogy a fiú szereti
de, nem nagyon keresi
Egyszer egy
őszi napon 
a fiú szerelmes lett nagyon
Látta a lány a fiút mással ölelkezni
forrón szenvedélyesen csókolózni
A lány nem bírta szenvedett
gondolta másik fiút kereshet
hetek teltek el a lány feladta
és leugrott a hideg habokba
A fiú halotta a halál hírét
futva rohant a temet
őbe és sírt
Rájött mást nem szeret
és hogy nála jobbat soha nem kereshet.
 
 
Kérlek, Szeress!

Miért érzem úgy, hogy meghasad a szívem?
Újra miatta zokog fel az égbe a rímem!
Megint könnyek nehezítik szemem
és ismét elvesztem az eszem!

Szívemen felszakad a régi seb.
Lelkem újra szerelmes lett.

Kérlek szeress, mert félek!
Nélküled én miért élek?
Szeress viszont, különben belehalok,
ha örökre egyedül maradok!


 
 
Büszke

Mondd, meddig kell még várnom
Álmaimban hova kell szállnom,
Mondd, hogyan lehetnék veled
Mikor adjam legszebb pillanataim neked?

Mondd, mikor látlak újra
Még hányan állnak útba,
Mondd hány könnycseppet ejtsek el
És hogyan felejtselek el?

Mondd, miért fáj ez nekem?
Emlékszel, mikor megfogtad kezem.
Mondd, miért hazudtad azt, hogy szeretsz,
Miért nem mondtad, hogy csak kedvelsz?

Mondd, miért nem érzed ennek súlyát
Miért nem érted szívem búját,
Mondd, miért fáj így a 
szív?
De van egy szó, ami hív!

Mondd, hogyan legyek boldog nélküled
És hogyan
űzzem el a tévhitet?
Mondd, ki vagy te valójában
Kit rejteget a szíved egymagában?

Mondd, miért nem találok válaszokra
Miért ütközök egyfolytában falakba?
Mondd, gondolsz néha rám
Vagy emlékem feledésbe merült már?

Mondd, látod azt, amit tettél
Egyáltalán valaha szerettél?
Választ soha nem kapok
Telnek, múlnak a napok.

Szívem 
hideg lesz
Egy 
ajtó bezárul hirtelen.
 
Rabod vagyok...
Rád gondolok és a sírás folytogat,
ha behunyom a szemem még látom az arcodat!
Még hallom a hangod és érzem az illatod!
Mintha még mindig itt lennél....a rabod vagyok!
És az emlékek,és az álmok,mintha láncok lennének
fogvatartanak,a múlthoz kötnek!
Próbálok szabadulni,eltépni a kötelet..
..és feledni,hogy mennyire szerettelek!!
Feledni,hogy a sebek még sajogva égnek,s
hogy nélküled végtelenül üresek a nappalok és az éjjek!
Elfeledni,hogy kegyetlenül csak játszottál velem,
és hogy most mégis nagyon hiányzol nekem!
Rád gondolok és a sírás folytogat!
Szeretném újra simogatni az arcodat,
szeretném újra megfogni a kezed,
hozzádbújni s hallgatni,ahogy dobog a szíved!
 

Még fájnak az érted legördül
ő könnycseppek,
az álmatlanul átvergődött éjszakák!
Még fájnak a hazug szavak,mondatok,
az őszintének hitt mozdulatok!
Még fáj,ha találkozunk,ha látlak,
hogy esténként hiába várlak!
Még fáj,hogy nem vagy itt velem,
hogy nem fogod meg gyengéden a kezem!
Még fájnak az emlékek és a gondolatok,
a soha ki nem mondott mondatok!
Még fáj minden,ami hozzád kapcsolódik,
minden ,amiről te jutsz az eszembe!
Még fáj,de egyszer elmúlik talán
...s,akkor már nem vágyik majd szívem a szíved után!
 
  Boldogan veled..
 Vártam rád ,már évek óta,
Hogy elgyere és átkarolj.
De nézd milyen sokára jössz,
Ne foszd meg tőllem a boldogságot!
 
Ha eljösz hozzám s enyém leszel végre,
Csillagokkal irattatom nevedet az égre!
És felhők mellett élünk majd ketten,
S füledbe súgom majd,hogy melletted boldog lettem!
 
Eljöttél végre hozzám,megfogtad a kezem,
Érezhető volt,hogy jobban ver a szívem..
De láttam rajtad is hogy megnyugodtál végre
És igaz szerelem tükröződött szemedből szememre!
 
 
 
 

A mappában található képek előnézete vegyes képek

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

pharmacy online cheap

(Bobbyglync, 2022.05.12 02:03)

canadian online pharmacies legitimate <a href=https://kewburet.wordpress.com/2022/04/27/how-to-keep-your-workers-healthy-during-covid-19-health-regulations/#>canada pharmacies </a>
24 hour pharmacy <a href="https://deiun.flazio.com/#">online pharmacies uk </a>
pharmacy intern https://kernyusa.estranky.sk/clanky/risk-factors-linked-to-anxiety-disorders-differ-between-women-and-men-during-the-pandemic.html

Young Heaven - Naked Teens & Young Porn Pictures

(rachellevz11, 2022.05.12 00:55)

Hot sexy porn projects, daily updates
http://eagar.adablog69.com/?jaycee
you tube mature porn videos teenie porn tubes bbs porn tns rae porn virgin people fighting porn


娛樂城

(Vernonmadia, 2022.05.12 00:47)

<a href=https://rg888.org/>娛樂城</a>

С целью фанатов азартных игр тоже развлечения

(Susangot, 2022.05.11 23:32)

С целью фанатов азартных игр также роздыха, игорный дом Vavada – реальная открытие. Этое высококачественный беттинг с изменчивой игровой линейкой, в течение коем области сверху самый-самом занятии возможно подписывать всевозможные спор. Ставки производятся на яхтинг тоже киберспортивные соревнования, раскачивания денежного торга, телевикторины также на этом доле да общественно-политические действия.
<a href=https://прог-матик.рф>вавада зеркало рабочее</a>

pharmacy online no prescription

(Bobbyglync, 2022.05.11 19:43)

canadian prescriptions online <a href=https://kerntyas.gonevis.com/the-mafia-guide-to-online-pharmacies/#>canadian pharmacy drugs online </a>
shoppers drug mart canada <a href="https://sernert.estranky.sk/clanky/confidential-information-on-online-pharmacies.html#">mexican border pharmacies </a>
canadian pharmacy generic viagra https://sernert.estranky.sk/clanky/confidential-information-on-online-pharmacies.html

1проект

(Haroldsausa, 2022.05.11 18:44)

Хай
нашел маркет площадку
<a href=https://onion.omgomgomgomg.com/>omg omg ссылка тор </a>

娛樂城

(LouisWeX, 2022.05.11 18:21)

<a href=https://g.page/r/CRJ1pjfBfYk7EAE>娛樂城</a>
娛樂城

canadian pharmacy online

(Bobbyglync, 2022.05.11 16:21)

walmart pharmacy online <a href=https://sekyuna.gonevis.com/three-step-guidelines-for-online-pharmacies/#>online drugstore </a>
canadian pharmacy <a href="https://canadian-pharmacy.webflow.io/#">pharmacies </a>
pharmacy online drugstore https://online-pharmacies0.yolasite.com/

Test, just a test

(Sasikpdr, 2022.05.11 15:47)

https://aliexpress.ru/item/1005002968275091.html
<a href=https://aliexpress.ru/item/1005002968275091.html>https://aliexpress.ru/item/1005002968275091.html</a>

Tennis rules

(tennisen, 2022.05.11 13:59)

<a href=http://enewsletter.ffgraphics.com/t.aspx?S=88&URL=https://hong-kong-tennis-en.site>Tennis rules</a>
<a href=https://www.kms.fr/Eprv/Spe/GoPartenaires/?Url=https://hong-kong-tennis-en.site>Tennis rules</a>
<a href=https://advtest.exibart.com/adv/adv.php?id_banner=7731&link=https://hong-kong-tennis-en.site>Tennis rules</a>
<a href=https://ldselection.com/mogplusx/writelog.php?title=29&path=2&dl=https://hong-kong-tennis-en.site>Tennis rules</a>
<a href=http://www.18to19.com/cgi-bin/atx/out.cgi?s=60&c=1&l=&u=https://hong-kong-tennis-en.site>Tennis rules</a>
<a href=http://cse.google.co.ck/url?q=https://hong-kong-tennis-en.site>Tennis rules</a>
<a href=https://www.iexprofs.nl/go/14940/link.aspx?url=https://hong-kong-tennis-en.site>Tennis rules</a>
<a href=https://cse.google.com.cu/url?q=https://hong-kong-tennis-en.site>Tennis rules</a>
<a href=http://onibusevans.com.br/redirect.aspx?id=4805&url=https://hong-kong-tennis-en.site>Tennis rules</a>
<a href=http://www.ae-inf.ru/redir.php?site=hong-kong-tennis-en.site>Tennis rules</a>
<a href=https://www.export.org.au/Redirect.aspx?destination=https://hong-kong-tennis-en.site>Tennis rules</a>
<a href=https://www.katz-stb.de/ext_link?url=https://hong-kong-tennis-en.site>Tennis rules</a>
<a href=https://www.worldcruising.com/Extern.aspx?ctype=1&adid=39&pagid=0&src=https://hong-kong-tennis-en.site>Tennis rules</a>
<a href=https://maps.google.jo/url?q=https://hong-kong-tennis-en.site>Tennis rules</a>
<a href=http://testphp.vulnweb.com/redir.php?r=https://hong-kong-tennis-en.site>Tennis rules</a>

Newfangled rules of the ploy of tennis, adopted in 2009.
<a href=http://arbims.arcosnetwork.org/op.setlang.php?lang=en_GB&referer=https://hong-kong-tennis-en.site>Tennis rules</a>
<a href=http://m.ok.ru/dk?st.cmd=outLinkWarning&st.cln=off&st.typ=link&st.rtu=/dk?st.cmd=friendMediaStatusComments&st.frwd=on&st.topicId=65555472124919&st.friendId=530296118775&st.page=1&st.unrd=off&_prevCmd=friendMediaStatusComments&tkn=5235&st.rfn=https://hong-kong-tennis-en.site>Tennis rules</a>
<a href=http://vishivalochka.ru/go?https://hong-kong-tennis-en.site>Tennis rules</a>
<a href=https://images.google.si/url?sa=t&url=https://hong-kong-tennis-en.site>Tennis rules</a>
<a href=https://www.teachsecondary.com/?URL=https://hong-kong-tennis-en.site>Tennis rules</a>
<a href=https://www.etis.ford.com/externalURL.do?url=https://hong-kong-tennis-en.site>Tennis rules</a>
<a href=http://speakrus.ru/links.php?go=https://hong-kong-tennis-en.site>Tennis rules</a>
<a href=https://www.haveanice.com/refer/D3dKFDIUbYk66eqlL1163PlAW3BXqx/jpg/?hvAn_url=https://hong-kong-tennis-en.site>Tennis rules</a>
<a href=https://images.google.lk/url?sa=t&url=https://hong-kong-tennis-en.site>Tennis rules</a>
<a href=https://links.rafflecopter.com/rcapi/v1/raffles/~3c85211631/?e=13785572106ded84302dd5a1&u=https://hong-kong-tennis-en.site>Tennis rules</a>
<a href=https://rachelvandolsen-dot-yamm-track.appspot.com/Redirect?ukey=1wN30mJVIv_GDeOs-9YlC46vCouJl8L80kg6Nn0aR1Qs-0&key=YAMMID-66619542&link=https://hong-kong-tennis-en.site>Tennis rules</a>
<a href=http://www.ra2d.com/directory/redirect.asp?id=596&url=https://hong-kong-tennis-en.site>Tennis rules</a>
<a href=https://www.2mm.ru/go.php?https://hong-kong-tennis-en.site>Tennis rules</a>
<a href=https://google.gp/url?q=https://hong-kong-tennis-en.site>Tennis rules</a>
<a href=https://mohalicity.info/reports/url_redirect.php?url=www.hong-kong-tennis-en.site>Tennis rules</a>

Judo rules

(judorules, 2022.05.11 13:53)

<a href=https://seishin-judo-en.site>Judo rules</a>

Judo is a present-day pugnacious aptitude that originated in Japan in the nineteenth century.
<a href=https://seishin-judo-en.site>Judo rules</a>

Как выбрать велосипед?

(Garrettshino, 2022.05.11 13:30)

<a href="https://vel0city123.by/">велосипеды</a>

Judo rules

(judoen, 2022.05.11 13:24)

<a href=http://mugen.matrix.jp/cgi-bin/gate/rank.cgi?mode=link&id=97&url=https://seishin-judo-en.site>Judo rules</a>
<a href=http://images.google.cv/url?q=https://seishin-judo-en.site>Judo rules</a>
<a href=http://akid.s17.xrea.com/p2ime.phtml?enc=1&url=https://seishin-judo-en.site>Judo rules</a>
<a href=https://maps.google.mk/url?q=https://seishin-judo-en.site>Judo rules</a>
<a href=https://gfy.com/redirect-to/?redirect=https://seishin-judo-en.site>Judo rules</a>
<a href=http://adultmonster.net/shemales/out.cgi?ses=4856018588&wwwurl=https://seishin-judo-en.site>Judo rules</a>
<a href=http://www.zahia.be/blog/utility/Redirect.aspx?U=https://seishin-judo-en.site>Judo rules</a>
<a href=https://www.actualitesdroitbelge.be/click_newsletter.php?url=https://seishin-judo-en.site>Judo rules</a>
<a href=https://f3.hqlabs.de/Helper/LinkHelper.aspx?mailingId=1382854&href=https://www.seishin-judo-en.site>Judo rules</a>
<a href=http://archive.cym.org/conference/gotoads.asp?url=https://seishin-judo-en.site>Judo rules</a>
<a href=https://idibc.member365.com/ecommunication/api/click/F65j1az5ANZ_TJB-to-i1w/1KS9xqZH7mNCoyJK4Oof5w?r=https://seishin-judo-en.site>Judo rules</a>
<a href=http://www.zakliczyn.com/katalog/go.php?site=https://seishin-judo-en.site>Judo rules</a>
<a href=https://dolevka.ru/redirect.asp?bid=2613&url=https://seishin-judo-en.site>Judo rules</a>
<a href=http://m.ok.ru/dk?st.cmd=outLinkWarning&st.cln=off&st.typ=link&st.rtu=/dk?st.cmd=altGroupForum&st.tagId=1909548275&st.groupId=53874934808680&_prevCmd=altGroupForum&tkn=3024&st.rfn=https://seishin-judo-en.site>Judo rules</a>
<a href=http://tracking.vietnamnetad.vn/Dout/Click.ashx?itemId=4020&isLink=1&nextUrl=https://seishin-judo-en.site>Judo rules</a>

Judo is more than a sport! This is a challenge to yourself. Do you hankering to practice judo?
<a href=http://baltimore.hirebio.com/home/redirect/?site=https://seishin-judo-en.site>Judo rules</a>
<a href=https://as-pp.ru/forum/go.php?https://seishin-judo-en.site>Judo rules</a>
<a href=http://www.samsonstonesc.com/LinkClick.aspx?link=https://seishin-judo-en.site>Judo rules</a>
<a href=http://uzrf.ru/redirect.php?url=https://seishin-judo-en.site>Judo rules</a>
<a href=http://bitvisitor.ru/redirect/?g=https://seishin-judo-en.site>Judo rules</a>
<a href=http://members.ascrs.org/sso/logout.aspx?returnurl=https://seishin-judo-en.site>Judo rules</a>
<a href=http://www.alexmovs.com/cgi-bin/atx/out.cgi?trade=https://seishin-judo-en.site>Judo rules</a>
<a href=https://transfer-talk.herokuapp.com/l?l=https://seishin-judo-en.site>Judo rules</a>
<a href=https://blog.couponalbum.com/r.php?u=https://seishin-judo-en.site>Judo rules</a>
<a href=http://probertsolutions.com/blogs/daniel/ct.ashx?url=https://seishin-judo-en.site>Judo rules</a>
<a href=http://rank.2style.net/out.php?id=sogolink&url=https://seishin-judo-en.site>Judo rules</a>
<a href=https://hr.pecom.ru/bitrix/rk.php?goto=https://seishin-judo-en.site>Judo rules</a>
<a href=https://www.google.com.et/url?q=https://seishin-judo-en.site>Judo rules</a>
<a href=http://maps.google.pl/url?q=https://seishin-judo-en.site>Judo rules</a>
<a href=http://chessburg.ru/go.php?https://seishin-judo-en.site>Judo rules</a>

canadian drugs online pharmacies

(Bobbyglync, 2022.05.11 13:18)

online pharmacy drugstore <a href=https://kerntyas.gonevis.com/the-mafia-guide-to-online-pharmacies/#>pharmacy uk </a>
canada drugs online <a href="https://kuebser.estranky.sk/clanky/supereasy-methods-to-study-every-part-about-online-medicine-order-discount.html#">indian pharmacy </a>
canadian pharcharmy online https://kertubs.mystrikingly.com/

Skateboarding Game

(skateboarding, 2022.05.11 12:57)

<a href=http://maps.google.nu/url?q=https://rugby-news.site>Skateboarding Game</a>
<a href=http://presse.toyota.dk/login.aspx?returnurl=https://rugby-news.site>Skateboarding Game</a>
<a href=https://v1.addthis.com/live/redirect/?url=https://rugby-news.site>Skateboarding Game</a>
<a href=http://lolataboo.com/out.php?https://rugby-news.site>Skateboarding Game</a>
<a href=https://bhimpact-dot-yamm-track.appspot.com/Redirect?ukey=1k80TxKcDmd7nGMPqmU-ZwFwUFTbfQEoK8U3Zfw0vyYk-2129500859&key=YAMMID-22277435&link=https://rugby-news.site>Skateboarding Game</a>
<a href=https://google.gg/url?q=https://rugby-news.site>Skateboarding Game</a>
<a href=http://cs.ezmail.com.tw/click?url=https://rugby-news.site>Skateboarding Game</a>
<a href=https://tootoo.to/op/?redirect=rugby-news.site>Skateboarding Game</a>
<a href=http://clients1.google.dk/url?q=https://rugby-news.site>Skateboarding Game</a>
<a href=http://animalporn.life/out.php?url=https://rugby-news.site>Skateboarding Game</a>
<a href=https://sortiment.metro.sk/cs/catalog/clickthru/181/?url=https://rugby-news.site>Skateboarding Game</a>
<a href=http://www.cbs.co.kr/proxy/banner_click.asp?pos_code=HOMPY1920&group_num=2&num=2&url=https://rugby-news.site>Skateboarding Game</a>
<a href=http://weddingindustry.ru/bitrix/redirect.php?event1=news_out&event2=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fegserg&event3=%C5%E3%EE%F0+%D1%E5%F0%E3%E5%E5%E2&goto=https://rugby-news.site>Skateboarding Game</a>
<a href=https://mjsa.org/get_url/?url=https://rugby-news.site>Skateboarding Game</a>
<a href=http://www.xxxmatureclips.com/cgi-bin/atx/out.cgi?trade=https://rugby-news.site>Skateboarding Game</a>

Skateboarding is a hugely popular sport, markedly in North America.
<a href=http://testphp.vulnweb.com/redir.php?r=https://rugby-news.site>Skateboarding Game</a>
<a href=https://altt.me/tg.php?https://rugby-news.site>Skateboarding Game</a>
<a href=https://poststickersapps.com/newapp/pub/redirect/grants365powodow?r=https://rugby-news.site>Skateboarding Game</a>
<a href=https://www.oncologie.nu/external/?source=website&name=Mylan&link=https://rugby-news.site>Skateboarding Game</a>
<a href=http://www.igmp.co.kr/redirect.php?url=rugby-news.site>Skateboarding Game</a>
<a href=https://jerseyporkroll.com/gbook/gbook/go.php?url=https://rugby-news.site>Skateboarding Game</a>
<a href=https://www.relationshiphq.com/french.php?u=https://rugby-news.site>Skateboarding Game</a>
<a href=http://www.vyhledavam.cz/url.php?url=rugby-news.site>Skateboarding Game</a>
<a href=https://human.yru.ac.th/comdev/redirect/67?url=https://rugby-news.site>Skateboarding Game</a>
<a href=https://www.csgyb.com.cn/url.php?url=rugby-news.site>Skateboarding Game</a>
<a href=https://www.spacioclub.ru/forum_script/url/?go=https://rugby-news.site>Skateboarding Game</a>
<a href=https://eventscribe.com/2020/APTA/ajaxcalls/adTrackerViewClick.asp?id=55150&returl=https://www.rugby-news.site>Skateboarding Game</a>
<a href=https://manauphawaii-dot-yamm-track.appspot.com/Redirect?ukey=1rXwoEWAHVBzquTev8gHmMIa9ZBo4HBU9mmXNoGw1DII-1335440230&key=YAMMID-63876178&link=https://rugby-news.site>Skateboarding Game</a>
<a href=http://palmovkated.cz/?exit=https://rugby-news.site>Skateboarding Game</a>
<a href=http://www.nozokinakamuraya.com/index.php?sbs=11679-1-140&page=https://rugby-news.site>Skateboarding Game</a>

online pharmacy drugstore

(Bobbyglync, 2022.05.11 10:10)

panacea pharmacy <a href=https://heswcxc.wordpress.com/2022/04/30/online-medicine-tablets-shopping-promotion-one-hundred-and-one/#>canadian pharmacy viagra generic </a>
canadian drugs online pharmacies <a href="https://6270e49a4db60.site123.me/blog/the-untold-secret-to-mastering-aspirin-in-just-7-days-1#">pharmacy uk </a>
canadian pharmaceuticals online safe https://womed7.wixsite.com/pharmacy-online/post/new-ideas-into-canada-pharmacies-never-before-revealed

九州娛樂城

(GilbertDed, 2022.05.11 08:37)

<a href=https://九州娛樂城.org>九州娛樂城</a>

24 hour pharmacy

(Bobbyglync, 2022.05.11 07:12)

canadian pharmacy online viagra <a href=https://heswcxc.wordpress.com/2022/04/30/online-medicine-tablets-shopping-promotion-one-hundred-and-one/#>online pharmacy </a>
on line pharmacy <a href="https://site273035107.fo.team/#">online medicine tablets shopping </a>
online pharmacies in usa https://sekyuna.gonevis.com/three-step-guidelines-for-online-pharmacies/

berita kesehatan

(DarnellIning, 2022.05.11 05:22)

<a href=https://parboaboa.com/berita-kesehatan>berita kesehatan</a>
berita kesehatan

cialis pharmacy online

(Bobbyglync, 2022.05.11 04:14)

navarro pharmacy miami <a href=https://kerbgsw.mystrikingly.com/#>canadian pharmacies online </a>
online drugstore pharmacy <a href="https://sekyuna.gonevis.com/three-step-guidelines-for-online-pharmacies/#">online medicine order discount </a>
canadian pharmaceuticals online safe https://sernert.estranky.sk/clanky/confidential-information-on-online-pharmacies.html


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97

Következő »